Hệ thống đỗ xe tự động

Tháp đỗ xe tự động

$0.00

Tháp đỗ xe tự động

Tháp đỗ xe tự động Tower Car Parking System: là hệ thống đỗ xe có khả năng tối ưu hóa mặt bằng đỗ xe. Chỉ cần mặt bằng của 03 vị trí để xe ban đầu, hệ thống có thể...

  Chi tiết
Hệ thống đỗ xe tự động SPB3.ML-13

$0.00

Hệ thống đỗ xe tự động SPB3.ML-13

Hệ thống đỗ xe tự động SBP3.ML-13: hệ thống đỗ xe dạng xếp hình ba tầng để xe, 13 vị trí đỗ xe. Chỉ với 05 vị trí đỗ xe nhưng có thể sử dụng để đỗ đến 13 xe ô-tô, gồm cả...

  Chi tiết
Hệ thống đỗ xe tự động SPB3.ML-4

$0.00

Hệ thống đỗ xe tự động SPB3.ML-4

Hệ thống đỗ xe tự động SBP3.ML-04: hệ thống đỗ xe dạng xếp hình ba tầng để xe, 04 vị trí đỗ xe. Chỉ với 02 vị trí đỗ xe nhưng có thể sử dụng để đỗ đến 04 xe ô-tô, gồm cả...

  Chi tiết
Hệ thống đỗ xe tự động SPB3.ML-10

$0.00

Hệ thống đỗ xe tự động SPB3.ML-10

Hệ thống đỗ xe tự động SBP3.ML-10: hệ thống đỗ xe dạng xếp hình ba tầng để xe, 10 vị trí đỗ xe. Chỉ với 04 vị trí đỗ xe nhưng có thể sử dụng để đỗ đến 10 xe ô-tô, gồm cả...

  Chi tiết
Hệ thống đỗ xe tự động SPB3.ML-7

$0.00

Hệ thống đỗ xe tự động SPB3.ML-7

Hệ thống đỗ xe tự động SBP3.ML-7: hệ thống đỗ xe dạng xếp hình ba tầng để xe, 07 vị trí đỗ xe. Chỉ với 03 vị trí đỗ xe nhưng có thể sử dụng để đỗ đến 07 xe...

  Chi tiết
Hệ thống đỗ xe tự động ba tầng SBP3

$0.00

Hệ thống đỗ xe tự động ba tầng SBP3

Super Best Parking SBP3 Hệ thống đỗ xe tự động SBP3 là hệ thống đỗ xe dạng xếp hình, ba tầng để xe. Hệ thống SBP3 có các phiên bản: SBP3.ML-4, SBP3.ML-7, SBP3.ML-10 và SBP3.ML-13. SBP3.ML-4 : hệ thống ba tầng, 04 vị trí...

  Chi tiết
  • 1
  • 2